چکیده کتاب “اندیشه آزادی”- بخش دوم

درفصل سوم اندیشه های چپ گرایانه در نهضت مشروطه ودر فصل چهارم اندیشه اقتصادی و جایگاه آن در جامعه مدرن بررسی می شود. نویسندگان در فصل ۴ایدئولوژی و چارچوب فکری خود را بیان می کنند.چراکه اقتصاد، وجه قالب و تعیین کننده زندگی انسان معاصر است.فصل پنجم درباره سازمان سیاسی جامعه است وبه بررسی آرای مختلف در خصوص دولت و نحوه اداره جامعه می پردازد. از نگاه نویسندگان به طور کلی حکومت ها دو دسته اند، حکومت هایی از مقوله چیرگی و تسلط و حکومت هایی از نوع مدیریت امور جمعی جامعه.فصل ششم درباره تلاش معاش و چگونگی نظام اقتصادی یک جامعه است و ضمن بیان مزایای رقابت آزاد به پاره ای از ناکارآمدی های نظام اقتصاد آزاد پرداخته می شود و راه حل هایی برای آنها ارائه می گردد.فصل هفتم درمورد حکومت قانون است و به ضرورت وجود قانون و ویژگی های جامعه قانونمدار و حکومت های محدود به قانون اشاره شده است.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *