کپر؛‌نشانه محرومیت یا نماد فرهنگ؟

علی‌اصغر محمدی: کپرنشینی یک سبک زندگی است که ریشه در فرهنگ مردم برخی از مناطق کشورمان دارد.
سایت سرگرمی خربزه