خاک اصولگرایی را چه کسانی به توبره خواهند کشید؟

احمدی نژاد روزگاری که به اصولگرایان نیاز داشت، پایش را روی دوش شان گذاشت ، از نردبان بهشت بالا رفت و شهردار تهران شد. در سال ۸۴ تشکرش از اصولگرایان را با لگد محکمی که به آنان زد، نشان داد اما اصولگرایان خوش خیال برای جلوگیری از رئیس جمهورشدن هاشمی رفسنجانی در مرحله دوم انتخابات، از احمدی نژاد پشتیبانی کردند.
RSS