عواقب عملیات آژاکس برای آمریکا

در چند سال اخیر سیاست خارجی ایران به شدت از فقدان راهبرد سیاسی رنج برده که اثرات منفی این کمبود و آسیبهای مترتب بر آن در تحولات کشور در صحنه جهانی، منطقه ائی و روابط دوجانبه و بین المللی قابل کتمان نیست. این امر باعث عدم استفاده از نقاط قوت سیاست خارجی برای تبدیل تهدیدات به فرصت شده است و یکی از مهمترین صحنه هائی که نیاز به توجه ویژه دارد چگونگی تنظیم رابطه ایران و آمریکا است. روابط دو کشور بدلیل عدم اعتماد به یکدیگر نیازمند طراحی راهبردی مشخص و یا نقشه راه است است که کلیه طراحی های سیاسی در راستای اجرای آن راهبرد صورت گیرد. راهبردی که بتواند پایه های تفاهم اولیه برای تبیین دقیق انتظارات هر طرف به تدریج را طراحی و هدایت کند و از افتادن در روزمرگی و انفعال جلوگیری نماید.
RSS