غرضی: دولت‌ها قبلی به گروه‌های سیاسی و اجتماعی باج دادند

غرضی می گوید اگر دولت به اندازه درآمدهایش هزینه کند تورم ایجاد نمی شود.
RSS