بیایم رمضانی باقی بمانیم

بعد از ماه مبارک رمضان احساس سبکی خاصی داریم.همه چیز خوب است وهمه کس هم خوب هستند.ولی هر چه از این ماه فاصله می گیریم اکم کمک رفتار هایمان به گذشته بر می گردد پش بیاییم تلاش کنیم تا می توانیم رمضانی باقی بمانیم.
RSS