گردش چرخ زندگی مردم

نیاز به ویژگی راهبردی طراحی کالبد شهر تهران بعنوان پایتخت کشور برای کار و تولید، شفاف سازی و گردش صحیح اطلاعات برای مقابله با فسادهای شهر نشینی، اقتدار شورای شهر و تقویت نقش شهرداری در مدیریت و حل مسائل و مشکلات اجتماعی ایجاب مینماید که فعالیت منتخبین و گروههای ذینفوذ و ذینفع با نگرش حکومتی دنبال شود تا چرخ زندگی روزانه مردم روغنکاری و راحت تر بگردد. تفکر توسعه ائی و فرهنگ عمومی و سیاسی مردم، آگاهی، دور اندیشی، همه جانبه نگری، بلوغ و رشد سیاسی منتخبین و عوامل ذیمدخل اداری و سیاسی باید در نوع نگرش آنها به نقش و ماموریت اصلی شان موثر باشد. کمک گرفتن از دانشگاه و توجه به مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی و استفاده از مشاوره کارشناسان و افراد آشنا به مشکلات سیاسی- اجتماعی کشور می تواند آنها را از حصار محدود بحثهای بی ثمر نجات داده و وزنه فعالیت آنان را افزایش دهد و بیشتر مثمر ثمر واقع گردند.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *