واسطه گری در سیاست خارجی

منابع اختلاف بین ایران و آمریکا ماهوی و حاصل تضاد منافع ژئوپلیتیکی بین دوکشور است ولی ایران و آمریکا چون به یکدیگر اعتماد ندارند نیازمند توافق بر سر تعیین راهبردی همچون سیاست ایمن سازی و کاهش ریسک برای شروع تعامل هستند. بدلیل سابقه بد تاریخی و عملکرد ناصحیح آمریکا و شفاف نبودن سیاست و اهدافش نسبت به ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ایران به آمریکا بی اعتماد و مظنون است. آمریکا باید سیاست امنیتی ساختن تحرکات سیاست خارجی ایران را کنار نهد و ایران نیز در مقابل برای حل مسئله ائی که نه تنها منطقه بلکه معادلات جهانی را نیز متاثر کرده است با حسن نیت، مدلی همه جانبه، استفاده از اهرمهای قدرت، بدون شتابزدگی و افتادن در تور تبلیغات رسانه ائی، کنار نهادن روشهای غیر مستقیم و سنتی منسوخ همچون واسطه گری و در قالب طرحی راهبردی به دنبال طراحی و پیاده سازی مذاکرات مستقیم، شفاف و انتقادی باشد.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *